widzimy
 ]
Piękno i światło
 

„A pięk­no świe­ci w ciem­no­ści” to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla kle­ry­ków semi­na­riów duchow­nych, stu­den­tów uczel­ni arty­stycz­nych, uczest­ni­ków kur­sów i szkół malo­wa­nia ikon. Jed­no­cze­śnie jest to książ­ka dla wszyst­kich, bowiem for­ma roz­mo­wy, wyod­ręb­nie­nie tema­tów i podział na krót­kie roz­dzia­ły uła­twia lek­tu­rę.

dalej
myslimy
 ]
Bashert
 

Bashert – to było sło­wo, któ­re­go bra­ko­wa­ło w moim słow­ni­ku. Intu­icyj­nie wyczu­wa­łam, że ist­nie­je, ale musia­łam je dopie­ro odna­leźć. Odkry­łam je dzię­ki ame­ry­kań­skiej poet­ce o pol­sko-żydow­skich korze­niach Ire­nie Klep­fisz i jej przej­mu­ją­ce­mu wier­szo­wi Bashert.

dalej
dzialamy
 ]
Ucieczka grzesznych – majowe 2017. Fotorelacja
 

W tym roku uda­ło nam się spo­tkać na dywi­zo­we majo­we dwa razy: pod kaplicz­ką przy ul. Mar­cin­kow­skie­go 2 oraz w Par­ku im. Żoł­nie­rzy Żywi­cie­la.

dalej